Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Deze website (https://beetelecom.be) is eigendom van BVS Consulting


Adres maatschappelijk zetel: Bovenstraat 44, 3730 Hoeselt

Telefoon: 012/49 65 92

E-mail: hello@bvsconsulting.be

Ondernemingsnummer: BE0730959732


RPR Antwerpen afdeling Hasselt



Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.



Artikel 1: Algemene bepalingen

De webwinkel van BVS Consulting met maatschappelijke zetel te bovenstraat 44, 3620 Hoeselt (België), ondernemingsnummer BE0704.669.168, (hierna 'Beetelecom') biedt haar klanten de mogelijkheid om via http://beetelecom.be online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op  elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website (“Klant”) bij BVS Consulting. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van BVS Consulitng houdt in dat de klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Upthecloud aanvaard zijn.



Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief alle verplicht door de klant te dragen taksen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Upthecloud niet. Upthecloud is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Upthecloud is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. (zie artikel 12).

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Upthecloud. Upthecloud kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.


Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen 

- via Beveiligde betaalsysteem van SISOW

- via overschrijving op rekeningnummer BE50 7360 6123 1518

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van BVS Consulting.

De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum. 

BVS Consulting is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van BVS Consulting . Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van BVS Consulting te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover BVS Consulting beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Upthecloud zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 7: Levering

Levering zal gebeuren door een externe transport partner. Alle artikelen worden zo snel mogelijk na ontvangst van betaling verzonden.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld.  Het ondertekenen voor ontvangst van een beschadigd pakket betekent dat u akkoord gaat met de staat waarin het zich op dat moment bevindt.  Meldingen die niet onmiddellijk worden gemeld, kunnen niet in rekening worden gebracht.


Artikel 8: Garantie

De garanties zijn onderheving aan de voorwaarden die de fabrikantten stellen. bij regelmatig en/of foutief gebruik of reparatie door een onbevoegd persoon vervalt deze granatie.

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met Upthecloud waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan BVS Consulting.

Elk gebrek dient binnen een termijn van 14 dagen na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.  Ook bij gebruik van instrumenten of tools die niet eigen zijn aan het merk zelf doet deze garantie vervallen. 

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. De garantie is niet overdraagbaar.


Artikel 9: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De consument heeft het recht aan BVS Consulting mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de BVS Consulting via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail). De goederen dienen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan BVS Consulting, Bovenstraat 44, 3730 Hoeselt, België.

De klant mag de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken. Indien het teruggestuurde product beschadigd is of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt BVS Consulting zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

Tenzij anders overeengekomen, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten :

1° betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn;

2° betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;

3° betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de verzegeling door de klant is verbroken; en

4° betreffende de levering van dagbladen, tijdschriften en magazines;

5° Workshops georganiseerd door Upthecloud ; Inschrijvingen voor workshops kunnen geannuleerd worden tot twee weken voor de workshopdatum. Annuleringen binnen deze termijn, no-show tijdens workshop zelf, zullen geen onderwerp zijn van terugbetaling en kunnen dus niet herroepen worden.

6° Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 


Artikel 10: Privacy

Informatie over uw privacy vind u in ons privacybeleid.


Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door BVS Consulting om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 12:  BVS Consulting Klantendienst

De klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +3212495692, via e-mail op hello@bvsconsulting.be of per post op het volgende adres :Bovenstraat 44, 3730 Werm.


Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Upthecloud . Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

BVS Consulting kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.


Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze wite, met begrip van de merken, logo's, tekeningen, daa, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan BVS Consulting of rechthoudende derden.


Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Hasselt en Tongeren, België bevoegd.